Post

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

StoneBeach verksamhet inom informationssäkerhet samt ‘’enterprise content services’’ adderar ett stort mervärde till JS Securitys produktportfölj och tillväxtstrategi. Ambitionen med det tilltänkta förvärvet, är att stärka koncernen med ytterligare spetskompetens, befintliga kunder inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin. StoneBeach består idag av 5 medarbetare med expertkompetens inom dokument- och ärendehantering samt försäljning.

StoneBeach förväntas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021. Under perioden 1 januari 2021 – 30 september 2021 uppgick nettoomsättningen till ca 5,3 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1 MSEK. Under 2020 genererade StoneBeach en nettoomsättning om ca 4 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 340 TSEK.

JS Security kommer i och med detta eventuella förvärv få ett starkare produktutbud samt upparbetade kanaler mot slutkund.

Initial köpeskilling är av parterna indikerad till 4 MSEK och erläggs med i aktier i JS Security Technologies Group AB. Pris per aktie är 7,18 kr. Teckningskursen baseras på ett volymvägt snittpris (VWAP) om de 30 (trettio) handelsdagarnas aktiekurs mellan perioden 2021-09-21 till 2021-11-01 med en premie om 12%.

Tilläggsköpeskilling skall eventuellt utgå till säljaren beroende på prestation under 2022 samt 2023. Tilläggsköpeskillingen skall erläggas av nyemitterade aktier i JS Security. Säljarna kommer att arbeta kvar i Stonebeach och kommer vid affär att ingå lock-up avtal på delar av köpeskillingen.

“Med detta förvärv snabbar vi på bolagets expansion och tillväxt. Vi arbetar målmedvetet med framtagandet av ett självförsörjande datalagringsnätverk, där samtliga användare äger sin egen data till högsta möjliga säkerhet och integritet. Vi ser StoneBeach som ett naturligt steg i detta tack vare bolagens fina synergier. Vi kommer även fortsätta att sondera marknaden efter ytterligare förvärv att komplettera vår verksamhet med i enlighet med vår uttalade strategi.’’ säger Pontus Wilgodt, tf VD i JS Security

"Säker lagring är en oerhört viktig del i hanteringen av information, filer samt data. Detta är något man måste kunna erbjuda marknaden i framtiden. StoneBeach’s lösningar och långa erfarenhet inom området, ihop med JS Security’s produkter, gör det möjligt att erbjuda både säker lagring och säker hantering av information. Det kommer i framtiden bli ännu viktigare att kunden ska äga sin egen data och känna sig säker på hur den lagras." säger Mårten Bergsten, VD i Stonebeach AB

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-02 20:26 CET.

Similar Post

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.