Kallelse till årsstämma JS Security Technologies Group AB

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till årsstämma den 9 april 2021 kl.14:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Särskilda åtgärder med anledning av utbrottet av Covid-19

Den fortsatta spridningen av Covid-19 är svår att bedöma med någon säkerhet. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder förbud mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 8 personer. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen, och kommer att iaktta vid var tid gällande restriktioner och begränsningar av sammankomster. I en situation där antalet personer på plats vid stämman riskerar att överstiga rådande begränsningar för sammankomster kan Bolaget komma att ställa in stämman och kalla till ny stämma vid ett senare tillfälle.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 30 mars 2021, dels anmäla sig till bolaget senast den  6 april 2021 skriftligen på adressen JS Security Technologies Group AB, Box 5141, 102 43 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post info@jssecurity.tech. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt, registreringsbevis och andra ev. nödvändiga behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 30 mars 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande och godkännande av dagordningen
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020
 7. Beslut
 8. a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 13. Val av styrelse och revisor
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utges med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Christian Kronegård, Per Holmstedt, Hans Orre och Pontus Wilgodt. Christian Kronegård föreslås väljas till styrelsens ordförande. Som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag, med Jan Olof Martin Hamberg som huvudansvarig, till revisor Arvode till revisor föreslås ske enligt godkänd räkning.

Bemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningar och revisionsberättelser, förslag samt ev. övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos JS Security Technologies Group AB:s kontor samt på bolagets hemsida, www.jssecurity.tech, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar.

Stockholm i mars 2021

Styrelsen

JS Security Technologies Group AB

 

Ladda ner kallelsen här