Blog

Press Release 14 May 2021 1:23

JS Security presenterar nästa steg mot en nationell självförsörjande infrastruktur inom säker datalagring

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) presenterar nästa steg i Bolagets riktning mot att skapa ett nationellt självförsörjande datalagringssystem. I detta steg ligger initialt vidareutveckling av Bolagets grundinfrastruktur för att således skapa en ny produkt, som andra företag i sin tur kan använda sig utav vid byggnation av decentraliserade applikationer.  
Press Release 12 May 2021 8:09

JS Security lanserar ny webbsida och app för finansiell kommunikation

I samband med handelsstarten för JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ''Bolaget'') på Spotlight Stock Market så lanserar Bolaget en ny Investor Relations webbsida, investor.jssecurity.tech, och en mobilapp med ny grafisk profil.  
Press Release 12 May 2021 6:12

Första handelsdag för JS Security

JS Security Technologies Group AB meddelar att handel i bolagets aktier (kortnamn: JSSEC) inleds idag på Spotlight Stock Market i Stockholm.  
Press Release 3 May 2021 9:21

JS Securitys erbjudande tecknades till 1292 procent – handel i aktien väntas inledas på Spotlight Stock Market den 12 maj

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Press Release 15 Apr 2021 8:41

JS Security Technologies Group AB offentliggör noteringsmemorandum inför nyemission av units i samband med notering på Spotlight Stock Market

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB ("Bolaget") har, med anledning av Bolagets förestående nyemission av units om ca 8 MSEK och planerad notering på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”), upprättat ett noteringsmemorandum (”Memorandum”).
Press Release 12 Apr 2021 4:00

JS Security Technologies Group AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Styrelsen för JS Security Technologies Group AB ("Bolaget" eller "JS Security") meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market ("Spotlight"). I samband med den förestående noteringen erbjuds allmänheten att förvärva units i Bolaget om ca. 8 MSEK ("Erbjudandet"). En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Teckningstiden i Erbjudandet löper under perioden 19 april – 30 april 2021 och första handelsdag i Bolagets aktier beräknas till den 12 maj 2021. JS Security har på förhand erhållit teckningsförbindelser om ca 5,3 MSEK, motsvarande ca 66 % av Erbjudandet. Bolagets notering är villkorad av att erforderlig ägarspridning uppnås och att Erbjudandet fulltecknas.

Worth reading

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.